Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van HSV De Veluwezoom ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40102890, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel je vraag dan gerust per e-mail aan secreteriaat@develuwezoom.nl.

HSV De Veluwezoom heeft vastgesteld welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel we dat doen, waar en hoe lang wij deze bewaren, welke regels er gelden met betrekking tot het beheer van deze gegevens en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

In deze Privacyverklaring geven wij enkele algemene uitgangspunten weer. Wil je meer specifieke informatie over het beheer van jouw gegevens, neem dan contact met ons op.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder toestemming verstrekt de Vereniging jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het lidmaatschap binnen de Vereniging en het daarmee samenhangende lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) of wanneer de Vereniging wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens, tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Daarnaast heb je het recht om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je moet je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering ook doorgeven aan eventueel andere organisaties aan wie de betreffende gegevens door de Vereniging zijn verstrekt.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien je je als minderjarige moet registreren, dien je hiertoe expliciete toestemming van een van de ouders of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website van de Vereniging kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website en Facebook zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen om actief de relevante wijzigingen per e-mail,  via de website en/of de halfjaarlijkse algemene ledenvergaderingen te communiceren.

Vragen over je persoonsgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via secretariaat@develuwezoom.nl.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Eerbeek, januari 2019

 

Copyright © 2024 by de Veluwezoom   -   Created by